top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu : JAZZBERRY TUNES KOROSU

İletişim Adresimiz :  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1 06800 Çankaya Ankara/TÜRKİYE

 

Jazzberry Tunes Korosu (“Koro”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında; kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz koro üyesi ve koro üyesi adaylarımızı (“İlgili Kişi” veya “ Veri Sahibi”) aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Faaliyetlerimizin yürütülmesi ile organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması kapsamında siz koro üyesi ve koro üyesi adaylarımızın aşağıda yer alan kişisel verilerini KVKK'ya uygun bir biçimde işlemekteyiz.

A. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 

Ad

Soyad

Cinsiyet

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Kan Grubu

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Koral Faaliyetlerin Yürütülmesi / Denetimi, Sürekliliğinin Sağlanması, Seçme ve Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sağlık ve Güvenlik İhtiyaçlarının karşılanması

 

 

 

Kişisel verileriniz, Koro tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için eri işlenmesinin zorunlu olması

 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik form vasıtasıyla toplanmaktadır.

B. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 

Katılınan & Yaşanılan İl

 

Telefon Numaraları

 

Adresi

 

Sosyal Medya Hesapları

 

E-posta Adresleri
 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Koral Faaliyetlerin Yürütülmesi / Denetimi, Sürekliliğinin Sağlanması, Seçme ve Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel verileriniz, Koro tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için eri işlenmesinin zorunlu olması

 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

C. Meslek  ve İlgi Alanları Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler

 

Eğitim Bilgisi

 

Meslek Bilgisi

 

İşyeri Bilgisi

 

İlgi Alanları Bilgisi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
 

 

 


 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Koral Faaliyetlerin Yürütülmesi / Denetimi, Sürekliliğinin Sağlanması, Seçme ve Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel verileriniz, Koro tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için eri işlenmesinin zorunlu olması

 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

D. Görsel ve İşitsel Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

 

Görsel Kayıtlar

İşitsel Kayıtlar

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Koral Faaliyetlerin Yürütülmesi / Denetimi, Sürekliliğinin Sağlanması, Seçme ve Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel verileriniz, Koro tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

hukuki sebeplerine dayanılarak açık rızanız olması halinde işlenmektedir.


 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; koro üyesi seçmesi, prova, konser ve diğer koro faaliyetleri sırasında görsel ve işitsel kayıt cihazları vasıtasıyla toplanmaktadır.

E. Başvuruya İlişkin Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

 

Müzik Yeteneklerinize ve Müzik geçmişinize İlişkin Bilgiler

 

Hedeflerinize ve Başarılarınıza İlişkin Bilgiler

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Koral Faaliyetlerin Yürütülmesi / Denetimi, Sürekliliğinin Sağlanması, Seçme ve Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Bu başlık altında yer alan kişisel verileriniz, Koro tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK m.5 uyarınca açık rızanız olması halinde işlenmektedir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

 

Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. 

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

 

Kişisel verileriniz,

 

 • Koral faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi ile bilgi güvenliği sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Faaliyet Ortakları'na

 • Faaliyetlerini planlanması, organizasyonu ve yürütülmesi amaçlarıyla Faaliyet Ortakları’na,

 • Tedarikçilerden temin edilecek mal ve hizmetlerin sağlanabilmesi adına ve fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla Tedarikçiler’e

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, sağlık ve güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na

aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

 

Yurt dışına aktarılan kişisel verileriniz, yurtdışı koral faaliyetlerin ve sürekliliğinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

 

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmüş ise ilgili süre sonunda, öngörülmemiş ise KVKK’ya uygun makul süre sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Görsel ve işitsel verileriniz, koro üyesi olarak kabul edilmemeniz halinde, seçme sürecinin sonunda herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

KVKK md.11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz

 • Tarafınızdan  Koro'ya daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden iletisim@jazzberrytunes.com adresimize talebinizi  göndererek

Koro’ya iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları, talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. 

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere gönderilir.


 

Başvuruya ve  Faaliyetlere İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Muvafakatname


Jazzberry Tunes Korosu (“Koro”) tarafından düzenlenen, başvurmakta olduğum koro üyesi seçmesi ve sonrasındaki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla tarafımdan alınan ve sahip olunan Aydınlatma Metninde yer alan kişisel veriler ile özellikle e-posta, eğitim durumu, meslek, mezun olunan/devam edilen okul bilgileri, müzik ilgi ve yeteneklerine ilişkin bilgiler, görsel ve işitsel medya envanteri ile hedef ve başarılara ilişkin bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında işleneceği,  seçme ve başvuru süresince saklanacağı, koro üyesi olarak kabulüm halinde ise sadece Koro'nun amaçlarıyla kısıtlı kalmak üzere Koro’ya ve Faaliyet Ortakları’na ait medya platformları üzerinden paylaşılabileceği  hususlarına ilişkin olarak, Koro tarafından KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki olası hak ve taleplerim konusunda Koro Aydınlatma Metni ile ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendikten sonra, özgür irademle açık rıza verdiğimi beyan, taahhüt ve kabul ederim.

Dilerseniz rızanızı iletisim@jazzberrytunes.com  adresine e-posta göndererek her zaman geri alabilirsiniz.

bottom of page